RODO

Klauzua informacyjna Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 i/lub 14 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO, PSSE, informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest PSSE, z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3, Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paweł Okoniewski, tel. +48 503 393 898, e-mail: p.okoniewski@strefa.gda.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu:
  1. ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. niezbędnych do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją Porozumienia, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, w celach archiwizacyjnych, statystycznych, dochodzenia roszczeń w związku z zawartym Porozumieniem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  2. realizacji Porozumienia i/lub działań przed jego zawarciem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa, np. na podstawie przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych, czy dostępu do informacji publicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych, jak np. Urząd Skarbowy,
  2. instytucje udzielające wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego, o którym mowa w § 2 Porozumienia,
  3. wszystkie zainteresowane podmioty i osoby fizyczne, które złożą wniosek o udostępnienie informacji i dokumentów dotyczących Porozumienia, gdyż co do zasady dokumentacja związana z dysponowaniem środkami publicznymi jest jawna, na zasadach określonych w Ustawie o dostępie do informacji publicznej,
  4. inne podmioty uczestniczące w realizacji Porozumienia, jak i przy korzystaniu z przedmiotu Porozumienia po jego wykonaniu, tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych lub udostępnienia danych, jak np.: banki, firmy audytowe i konsultingowe, firmy prawnicze, firmy świadczące usługi IT i cloud, administratorzy poczty elektronicznej (e-mail), firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, dostawcy audiowizualnych i radiowych usług medialnych (nadawcy publiczni),
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartego Porozumienia, a także po jego zakończeniu w celach:
  1. realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego dla Administratora w ramach podpisanego Porozumienia o realizację danego projektu,
  2. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem Porozumienia,
  3. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i księgowych,
  4. statystycznych i archiwizacyjnych;
 5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 6. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.