RODO

Klauzula informacyjna
Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego Sp. z o.o.

Wstęp

 1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników strony internetowej www.rfi.biz.pl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) oraz od dnia rozpoczęcia stosowania, tj. 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88).
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, i/lub b, i/lub c rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).
 4. Informujemy, że będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych - dokonania rejestracji do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. W Polityce uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o., sposób wykorzystywania tych danych, prawa Użytkowników, kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane, informacje o korzystaniu z plików cookies. Polityka określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. środków i metod ochrony danych osobowych.

I. Podstawowe Pojęcia

Dane osobowe — wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

Przetwarzanie danych — jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępniania i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

Naruszenie ochrony danych osobowych — naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

Użytkownik — osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.;

Klient — podmiot, na rzecz którego Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. świadczy usługi lub nabywa towary od Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo- Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.

II. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku.

III. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników

 1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o., w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje nt. Użytkowników, korzystając z różnych źródeł;
 2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o., jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług, uzyskuje dane osobowe Użytkowników przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów lub na podstawie zawartych z Klientami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy świadczenia usług.
 3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. uzyskuje dane osobowe, w szczególności w zakresie:
  • Informacji kontaktowych (tj. nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
  • Służbowych informacji kontaktowych (tj. stanowisko, dział i nazwa instytucji);
  • Potrzebnych do wystawienia faktury VAT (tj. NIP, REGON,KRS)
  • Dostarczanych treści (tj. zdjęcia, artykuły i komentarze)

Sposób przetwarzania danych osobowych

 1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi;
 3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem;
 4. Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa;
 5. Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 6. Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. oświadcza, że:
  • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
  • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  • dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 7. Dostęp do danych osobowych posiada: Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o., jej pisemnie upoważnienie pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.;
 8. Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 9. Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych;
 10. Gromadzone przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o. o dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
  • świadczenie usług, administrowanie nimi i informowanie o nich przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.;
  • szacowanie ryzyka i doskonalenie działalności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzenie komunikacją, analizowanie i ulepszanie świadczonych przez nią usług;
  • wysyłki newslettera;
  • oszacowanie zainteresowania Użytkowników zatrudnieniem i kontakt w sprawie możliwości zatrudnienia w Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.;
  • zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.;
  • zapewnienie zgodności z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. w tym zakresie;
  • wykonywania umowy o pracę, w tym wykonywania obowiązków określonych w przepisach lub w porozumieniach zbiorowych, zarządzania, planowania i organizacji pracy, równości i różnorodności w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy;
  • prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników, a także przechowywanie wskazanej dokumentacji i akt osobowych w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.

VI. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. danych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ich anonimizacji, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, lub usunięcia na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, iż Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. jest uprawnione do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zgłoszenie tego faktu pisemnie na adres Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. W takich sytuacjach Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności;
 4. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych;
 5. Prośby o udzielenie informacji, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również realizacja innych praw Użytkownika wynikających z przepisów prawa powinny nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@centrumczochralskiego.pl

VII. Zmiany i aktualizacje Polityki

Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo – Technologicznnym im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych w Serwisie.

VIII. Kontakt

Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Stowarzyszenie wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki.