fbpx

Gospodarka 4.0 Wyzwania dla biznesu i nauki.

Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej

Zarejestruj się na konferencję

Podaj swoje dane a następnie wybierz bloki programowe, w których chcesz uczestniczyć.

Aby zarejestrować się na wydarzenie Brunch Nauka-Biznes, wypełnij część formularza poświęconą propozycji współpracy.


Brunch Nauka-Biznes

Celem spotkań bilateralnych jest zetknięcie środowiska naukowego UMK z przedstawicielami biznesu.

Brunch odbędzie się 20 listopada w godzinach 12:00 – 13:30.
Wszystkie miejsca na Brunch zostały zajęte, dziękujemy!


18:00 – 21:00

UROCZYSTA GALA FINAŁOWA

Komercjalizacja 4.0 – przyszłość współpracy biznesu i nauki oraz
Rozstrzygnięcie XI edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw,
nagroda JMR UMK dla Innowatora UMK,


Oświadczam, że informacje podane w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. *

rozwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH: Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu 87-100, Pl. Teatralny 2 oraz Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy 87-100) przy ul. Włocławskiej 167, jako instytucję, której powierzono do przetwarzania danych osobowych uczestników Regionalnego Forum Innowacji, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) na potrzeby rekrutacji do Regionalnego Forum Innowacji 2018, w tym na otrzymywanie drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej wiadomości dotyczących tego wydarzenia i uczestnictwa w nim zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017, poz. 1219 ze zm.).*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH: Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu 87-100, Pl. Teatralny 2 oraz Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy 87-100) przy ul. Włocławskiej 167, jako instytucję, której powierzono do przetwarzania danych osobowych uczestników Regionalnego Forum Innowacji, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) na potrzeby rekrutacji do Regionalnego Forum Innowacji 2018, w tym na otrzymywanie drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej wiadomości dotyczących tego wydarzenia i uczestnictwa w nim zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017, poz. 1219 ze zm.).*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, jako instytucję, której powierzono do przetwarzania danych osobowych uczestników Forum Przedsiębiorczości Akademickiej, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) na potrzeby rekrutacji do Regionalnego Forum Innowacji 2018, w tym na otrzymywanie drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej wiadomości dotyczących tego wydarzenia i uczestnictwa w nim zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017, poz. 1219 ze zm.).*

Oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję nie została wydana decyzja o upadłości, nie została wobec niego ogłoszona upadłość, nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe, naprawcze lub likwidacyjne, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie zawiesił prowadzenia działalności, nie zawarł ugody z wierzycielami lub nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa, w szczególności:
a) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
b) nie posiada zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
c) nie posiada zaległości z tytułu obowiązujących podatków. *

Oświadczam, że zostałem/-łam poinformowany/-a o przysługującym mi prawie wglądu w dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym, prawie do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do przenoszenia danych osobowych oraz prawie wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. *

Klauzula informacyjna TARR

Klauzula informacyjna UMK