fbpx

Gospodarka 4.0 w obliczu kryzysu.

Regionalne Forum Innowacji.
Forum Przedsiębiorczości Akademickiej.

 

Uwaga! W związku z nadzwyczajną zmianą stosunków i wystąpieniem siły wyższej poprzez włączenie od dnia 17 października 2020 r. Miasta Torunia do tzw. czerwonej strefy i wiążącym się z tego tytułu zakazem prowadzenia przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania (§ 29 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii), niniejszym zmienia się format konferencji z trybu online na tryb podcastingu. Organizatorzy zapewniają jednak, że wszystkie punkty programu, w tym min. prezentacje i panele dyskusyjne, zostaną nagrane i udostępnione zarejestrowanym uczestnikom poprzez platformę Big Blue Button – na której utworzone zostały indywidualne konta konferencyjne.

Uwaga! W związku z przedłużonym terminem autoryzacji nagrań oraz trudnościami technicznymi na etapie postprodukcji organizatorzy przesuwają termin udostępnienia materiałów konferencyjnych:
– Gala wydarzenia oraz ścieżka C (Technologia dla biznesu v. kryzys gospodarczy): 29 października po godz. 14:00
– Pozostałe materiały: 30 października: po godz. 14:00
Dodatkowo, zarejestrowani uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo o dostępności nagrań na platformie Big Blue Button. Za wszelkie utrudnienia PRZEPRASZAMY!

 

już za:

Organizatorzy

Gospodarka 4.0: Dlaczego warto?

Regionalne Forum Innowacji to:

 • Elementy diagnozy obecnej sytuacji województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie potencjału innowacyjnego;
 • Dyskusja nt. innowacji w kontekście Regionalnej Strategii Inteligentnych Specjalizacji 2021+;
 • Założenia Nowych Wieloletnich Ram Finansowania UE 2021-2027;
 • Katalog obszarów priorytetowych – wyniki przeprowadzonych analiz wsparcia w bieżącej perspektywie i wnioski na nadchodzącą perspektywę finansową;
 • Dyskusja nt. potrzeb przedsiębiorców i możliwości ich wsparcia z poziomu europejskiego, krajowego i regionalnego w kontekście nowej rzeczywistości.

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej to okazja do:

 • Przedstawienia zakresu aktualnych badań prowadzonych na UMK i możliwości ich komercjalizacji;
 • Zbliżenia ludzi nauki z otoczeniem gospodarczym, które rozwija się w oparciu o innowacje;
 • Przekazania wiedzy na temat aktualnych uwarunkowań w jakich dochodzi do transferu innowacji (oczekiwania, bariery);
 • Poznania oczekiwań przedstawicieli biznesu w stosunku do świata nauki.
 • Aktywizowania społeczności akademickiej i absolwentów Uniwersytetu do podejmowania działalności gospodarczej;

PROGRAM KONFERENCJI

środa, 21.10.2020

12:00-14:20

Brunch Nauka-Biznes (on-line)

Brunch Nauka-Biznes to seria prearanżowanych 25-minutowych spotkań  bilateralnych, podczas których przedsiębiorcy dyskutują z naukowcami potencjał współpracy, zgłoszony podczas rejestracji. Takie spotkania są jedną z najbardziej efektywnych form nawiązywania współpracy. Bezpośrednie rozmowy potencjalnych partnerów w jednym dniu i miejscu, stwarzają możliwości uzyskania wyczerpujących informacji nt. składanej propozycji oraz przedstawienia potencjału partnera i jego oczekiwań.

 

 

 

14:30-14:45

Inauguracja i powitanie Gości (on-line)

 

 

 

ŚCIEŻKA A – NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA DLA BIZNESU vs KRYZYS GOSPODARCZY

 • 15:00 – 15:30 –  Prezentacja założeń Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji 2021+ na lata 2021-2027; dr Andrzej Potoczek – reprezentant Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W związku z opracowaniem dla województwa kujawsko-pomorskiego założeń „Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+”, których integralną częścią są koncepcje przeprowadzonego w ramach prac nad RSIS 2021+ procesu przedsiębiorczego odkrywania inteligentnych specjalizacji oraz aktualizowanie obszarów inteligentnych specjalizacji regionu, podczas wystąpienia zaprezentujemy dotychczasowe osiągnięcia w zakresie ww. opracowania, które posłuży stworzeniu jednego ze strategicznych dokumentów rozwoju gospodarczego regionu w kolejnej perspektywie finansowania.

 • 15:40 – 16:10 – Panel dyskusyjny  Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji 2021+; dr Radomir Matczak (Ekspert ds. rozwoju regionalnego), dr Michał Miedziński (UCL Institute for Sustainable Resources), Maciej Krużewski (Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z.o.o.)

Założenia „Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+”, zaprezentowane podczas wystąpienia będą dyskutowane z udziałem zangażowanych gości: dra Radomira Matczaka (Eksperta ds. rozwoju regionalnego), dra Michał Miedzińskiego (UCL Institute for Sustainable Resources), Macieja Krużewskiego (Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Agencja Innowacji Sp. z.o.o.) Uczestnicy Forum będą mogli aktywnie włączyć się w dyskusję.

 • 16:20 – 16:50 – Perspektywa 2021-2027 okiem Brukseli w kontekście Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Agnieszka Krasicka (DG REGIO Komisja Europejska)

Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji 2021+ będzie realizowana w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Budżet UE zakłada wzrost wydatków na sektory, uznane za te o największej europejskiej wartości dodanej, takie jak badania i innowacje, cyfryzacja, bezpieczeństwo, zmiany klimatyczne (środowisko). Podczas drugiego spotkania zaproszeni eksperci spróbują przybliżyć planowane obszary wsparcia przedsiębiorstw oraz odpowiedzieć na pytanie na ile Inteligentne Specjalizacje WK-P wpisują się w obszary priorytetowe Komisji Europejskiej i co z tego wynika dla regionalnych przedsiębiorstw, w szczególności sektora MŚP.

 • 17:00 – 17:30 – Panel dyskusyjny: Perspektywa 2021-2027 w kontekście Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Agnieszka Krasicka (DG REGIO Komisja Europejska), dr Michał Polański (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), Michał Korolko (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.)

Po części wprowadzającej nt. Nowych Wieloletnich Ram Finansowania UE nastąpi panel dyskusyjny z zaangażowaniem zaproszonych gości: Przedstawiciela Komisji Europejskiej,  dra Michała Polańskiego (dyrektora w Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz Michała Korolko (Prezesa Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.) Uczestnicy Forum będą mogli aktywnie włączyć się w dyskusję.

 

ŚCIEŻKA B – NAUKA DLA BIZNESU vs KRYZYS GOSPODARCZY

 • 15:00 – 15:30Panel dyskusyjny: Polska nauka vs pandemia – prof. dr hab. Jacek Kubica (UMK w Toruniu); dr Tomasz Komendziński (UMK w Toruniu); dr hab., prof. UMK Arkadiusz Karwacki (UMK w Toruniu)

Panel poświęcony dyskusji wokół następujących problemów: W jakim zakresie rezultaty badań naukowych wykorzystano w walce z pandemią?; Jakie są efekty zaangażowania naukowców w walkę ze skutkami COVID-19?; Jakie nieznane dotąd obszary badań naukowych odkryli przedstawiciele nauki?

 • 15:40 – 16:10 Działalność naukowa vs otoczenie społeczno-gospodarcze: dr Katarzyna Świerk (Ekspert ds. ewaluacji badań naukowych)

Wystąpienie poświęcone dyskusji wokół następujących pytań: Czemu służy kryterium III w systemie ewaluacji działalności naukowej? Dlaczego naukowcom opłaca się transfer wiedzy oraz wdrożeń?

 • 16:20 – 16:50 – Panel dyskusyjny:  Potrzeby przedsiębiorców vs rzeczywistość; prof. dr hab. Maciej Zastempowski (UMK w Toruniu), dr hab. Paweł Chudziński (Aquanet S.A.), prof. dr hab. Szymon Cyfert (UE w Poznaniu) oraz prof. dr hab. Wojciech Dyduch (UE w Katowicach)

Panel poświęcony dyskusji wokół następujących pytań: Czy wdrożone rozwiązania spełniły potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców? Które z wdrożonych rozwiązań przedsiębiorcy uznali za najbardziej skuteczne w walce z kryzysem? Jakich rozwiązań oczekują przedsiębiorcy w sytuacji ewentualnych kolejnych kryzysów? Punktem wyjścia w dyskusji będą wyniki badań pn. „O sposobach ratowania firm w czasie pandemii”, prowadzonych przez zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. Maciej Zastempowski, dr hab. Paweł Chudziński, prof. dr hab. Szymon Cyfert oraz prof. dr hab. Wojciech Dyduch

 • 17:00 – 17:30 – Współpraca uczelni z firmami i instytucjami w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań naukowych i technicznych vs kryzys; płk. dr. n. med. Robert Włodarski (Zastępca Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, Konsultant Krajowy ds. Obronności w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii) oraz prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński (UTP w Bydgoszczy)

Wystąpienie poświęcone odpowiedzi na następujące pytania: Co zadecydowało o podjęciu współpracy? Jakie różnice dostrzegają przedsiębiorcy we współpracy z naukowcami przed i po kryzysie? (Czy przedsiębiorcy implementowali rozwiązania naukowe przed kryzysem?) Czy współpraca z nauką wzmocniła konkurencyjność przedsiębiorców?

 

ŚCIEŻKA C – TECHNOLOGIA DLA BIZNESU vs KRYZYS GOSPODARCZY

 • 15:00 – 15:30 – Jak technologie cyfrowe zmieniają świat? – spojrzenie w kontekście COVID 19; dr hab. Katarzyna Śledziewska (UWDeLab)

Czym jest gospodarka cyfrowa, która kształtuje się na naszych oczach – jakie zmiany i konsekwencje niesie za sobą, szczególnie w kontekście nieoczekiwanych sytuacji kryzysowych? Już dziś wiemy, że reguły, które rządziły naszym życiem prywatnym, zawodowym i publicznym uległy poważnej zmianie. Rozwijająca się transformacja cyfrowa niesie za sobą szansę na rozwój gospodarczy, poprawę jakości życia oraz urzeczywistnienie ideałów demokratycznych i emancypacyjnych. Z drugiej strony tworzy jednak wielorakie i bezprecedensowe zagrożenia.

 • 15:40 – 16:10 – Niezbędne narzędzia nowoczesnej pracy zdalnej; MICROSOFT – Łukasz Biegański

Zapraszam do uczestnictwa w spotkaniu poświęconym rozwiązaniom Microsoft wykorzystywanym podczas cyfrowej transformacji. Pokażę jak proste i łatwe we wdrożeniu narzędzia oraz usługi mogą pomóc podczas nauki i pracy zdalnej. Wszyscy słyszeliśmy czym jest chmura i znamy narzędzia pakietu Office, korzystamy z komputerów z systemem Windows, ale czy naprawdę wiemy jak w pełni je wykorzystać? Myślę, że to spotkanie pozwoli raz jeszcze spojrzeć Państwu na rozwiązania naszej firmy i wybrać te z nich, które najlepiej sprawdzą się w nowoczesnym miejscu pracy.

 • 16:20 – 16:50 – Roboty współpracujące jako wszechstronne rozwiązanie dla MŚP w dobie pandemii; PROCOBOT – Marcin Gwóźdź, Kamil Kaczmarski

Przedstawienie robotów współpracujących jako rozwiązań „w zasięgu ręki” MŚP. Obecny stan robotyzacji w Polsce oraz w Europie środkowo-wschodniej. Skutki COVID-19-Kryzys , który obnażył słabe punkty przedsiębiorstw (braki kadrowe, praca zdalna, przestoje w produkcji). Autonomiczna dezynfekcja wielkopowierzchniowa przy użycia robotów mobilnych z lampą UVC- pomoc w walce z pandemią. Rozwiązania „Out Of the box” przy uzyciu robotów- paletyzacja, wkręcanie, transport ładunków w logistyce, obsługa maszyn CNC, spawanie, polerowanie, montaż, pick &place. Prostota wdrożenia, elastyczne przezbrajanie, bezpieczeństwo, szybki zwrot z inwestycji. Przykłady wyliczeń ROI. Audyty firm pod kątem możliwości wdrożenia robotów współpracujących – usługa ramach partnerstwa z IoTNPH, gdzie ProCobot z racji swojego Core Biznesu dostarcza Hub’owi swoją wiedzę i kompetencje techniczne z zakresu robotyzacji.

 • 17:00 – 17:30 – Cyfrowe środowisko pracy jako efektywne narzędzie wspierania pracy zdalnej; DELL – Paweł Berus

Praca z dowolnego miejsca na świecie, jest dzisiaj “nową normalnością”. Rozwiązania Dell Technologies, do budowy cyfrowego środowiska pracy, zintegrują kontrolę dostępu, zarządzanie aplikacjami i punktami końcowymi na wielu systemach (w tym m.in Windows 10, MacOS, Android, iOS), z pełnym wsparciem dla narzędzi pracy grupowej takich jak MS Teams, O365, Zoom. Zminimalizują ryzyko przestojów, skrócą czas przygotowania stanowiska pracy i zwiększą zdolność IT do szybkiego reagowania na potrzeby biznesu, a nawet umożliwią zdalny i bezpieczny dostęp do komputerów, które użytkownicy pozostawili na biurkach.

 

17:30-18:00

Przerwa techniczna

Uroczysta Gala

18:00-18:15

Powitanie gości

18:15-18:45

Panel dyskusyjny: Kryzys w przyszłości. (on-line)

Czy biznes jest w stanie poradzić sobie bez nauki? Czy obecny potencjał naukowy sprosta wyzwaniom gospodarki 4.0? – Izabela Żmudka (NCBiR), Prof. Zastempowski (UMK), Prof. Śledziewska (UWdeLab)

18:45-19:30

Rozstrzygnięcie XII edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw, nagroda JM Rektora UMK dla Innowatora UMK

Wręczenie certyfikatu “Innowacyjnej Marki Regionu InnoMaRe. Made In Kujawsko-Pomorskie” oraz Nagrody Specjalnej Prezydentów Miast Torunia i Bydgoszczy.

19:30-21:00

BANKIET

Prelegenci

Agnieszka Krasicka

DG REGIO Komisja Europejska

Płk dr n. med. Robert Włodarski

Zastępca Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, Konsultant Krajowy ds. Obronności w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Izabela Żmudka

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Marcin Gwóźdź

PROCOBOT

Kamil Kaczmarski

PROCOBOT

Dr hab. Paweł Chudziński

Prezes Zarządu Aquanet S.A.

Prof. dr hab. Szymon Cyfert

Kierownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania UEP

Maciej Krużewski

Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o.

Dr Katarzyna Świerk

Uniwersytet Gdański

Dr Tomasz Komendziński

Adiunkt w Katedrze Kognitywistyki w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji UMK

Prof. dr hab. Jacek Kubica

Kierownik Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CM UMK

Prof. dr hab. Maciej Zastempowski

Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Prof. dr hab. Arkadiusz Karwacki

Kierownik Katedry Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej w Instytucie Socjologii UMK

Prof. dr hab. Wojciech Dyduch

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Michał Korolko

Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Dr Michał Polański

Dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dr Michał Miedziński

University College London Institute for Sustainable Resources

Dr Radomir Matczak

Ekspert ds. Rozwoju Regionalnego

Dr Andrzej Potoczek

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Łukasz Biegański

Microsoft

Paweł Berus

Business Development Manager, Dell Technologies

Dr hab. Katarzyna Śledziewska

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2020

Z przyjemnością zapraszamy przedsiębiorców i naukowców do składania propozycji innowacyjnych produktów, usług i technologii w XII edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw.

W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu, przedsiębiorstwa akademickie oraz jednostki naukowe/zespoły badawcze, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowaniu lub wdrożeniu innowacyjnej technologii, produktu lub usługi.

Oceniane są projekty nie starsze niż 2 pełne lata kalendarzowe poprzedzające dzień zgłoszenia do konkursu.

Zapraszamy do składania aplikacji poprzez formularz zgłoszeniowy do:
28 września 2020 roku.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Więcej o konkursie

Zarejestruj się

Udział w Wydarzeniu to świetna okazja, aby zetknąć się z najnowszymi trendami w świecie biznesu i nauki oraz by spotkać potencjalnych partnerów, klientów i kontrahentów.
Rejestracja

Patronat honorowy

Patronat medialny